Lato zaczyna się w Gdyni.

Instagram

 

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Smile Reprezent Michał Kuśnierz NIP: 9581297399 REGON: 192086780, siedzibą przy ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.cudawianki.eu. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem ul. Świętojańska 23B/20, 81-393 Gdynia.

§1
Definicje

 1. Sklep – Smile Reprezent Michał Kuśnierz prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego cudawianki.eu
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa może być strona sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego
 3. Dostawca – Podmiot obcy, której Sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta produktów;
 4. Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Serwisie form płatności elektronicznych.

§2
Składanie zamówień

 

Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), oraz aktywnego adresu poczty elektroniczne (konto e-mail).

 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu.
 2. Klient może składać zamówienia: za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu do sklepu internetowego, co wiąże się z zaakceptowaniu postanowień regulaminu.
 4. Rejestracja polega na utworzeniu konta klienta, które jest indywidualnym panelem stworzonym dla klienta przez sprzedawcę
 5. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień przez klienta
 6. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności poprzez ikonę ”realizuj zamówienie”.
 7. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje: wyboru zamawianych towarów i ich ilości; wskazania adresu dostawy zamówienia oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, podania danych do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy); wyboru opcji dostawy; wyboru formy zapłaty.
 8. Klient, który złożył zamówienie klikając w ikonę” POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”, zawiera umowę sprzedaży, zamawianych towarów ze Sklepem

§ 3
Realizacja zamówień

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:
  1) Klient po złożeniu zamówienia, w ciągu 24 godzin otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Serwisie i przyjęciu zamówienia do realizacji.
  2) W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie Płatności on-line za pośrednictwem portalu przelewy24.pl – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas dopiero Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu godzin) od wpłaty należności na konto lub złożenia zamówienia.
 3. Zrealizowanie zamówienia obejmuje skompletowanie zamówionych towarów i przekazanie ich dostawcy.
 4. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar z nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie przewidziany do realizacji, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie, w celu uzgodnienia realizacji zamówienia.
 5. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.
 6. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy, z zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.
 8. Sklep nie wysyła towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka taka może być zrealizowana po konsultacji ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 4.
Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu podawane są w złotych polskich .
 2. Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu podawane są cenami brutto i zawierają aktualną stawkę podatku VAT
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 5.
Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu.
 2. Koszty poniesione przez Sklep w związku z dokonaniem przez Klienta modyfikacji zamówienia po jego wysłaniu obciążają Klienta.
 3. Modyfikacji zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail.

§ 6.
Formy płatności

 

Zapłaty za zakupione towary Klient może dokonać:

 1. przelewem na konto sklepu 91 1500 1881 1218 8004 6705 0000
 2. płatność on-line za pośrednictwem portalu przelewy24.pl

W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

§ 7.
Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, jest niezgodny z umową.
 3. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@cudawianki.eu a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru na adres Sklepu z dopiskiem: „reklamacja”.
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, wyłącznie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sklep może zaoferować inny towar w zamian za towar reklamowany. Do wysłania towaru zastępczego wymagana jest zgoda Klienta wyrażona w drodze wiadomości e-mail.

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej.
 2. Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1, jedynie, gdy towar nie został zniszczony w stopniu przekraczającym uszkodzenia wynikające z normalnego używania i jest kompletny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu w stanie niezmienionym, na koszt Klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na konto bankowe klienta, chyba że strony uzgodnią inaczej
 5. Zwrot przesyłki z towarem następuje na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub poczty na adres Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków na nim ciążących, m.in. w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy w przypadku:

 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
 2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 4. uznania przez Sklep, że występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia prawa, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę.
 5. Złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez sklep

§ 9.
Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za towary zakupione w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez właściciela sklepu internetowego cudawianki.eu
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w
 5. Sklepie Internetowym. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2018
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r., Nr 1225 j.t.).
 3. Sklep, pod warunkami opisanymi poniżej, może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu, odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Sklep w terminie 7 dni przed planowaną zmianą poinformuje o zmianie Klienta poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem www.cudawianki.eu oraz wysłanie informacji drogą e-mail.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie odstąpił od umowy.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 8. Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 9. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.
 10. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez klienta ze sklepem.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU CUDAWIANKI.EU

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez SMILE REPREZENT MICHAŁ KUŚNIERZ, ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia, NIP: 958 129 73 99.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych Osobowych jest SMILE REPREZENT Michał Kuśnierz. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z SMILE REPREZENT Michał Kuśnierz wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 5. Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 6. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Smile Reprezent Michał Kuśnierz.
Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu www.cudawianki.eu przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem, a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia. Sklep wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

Google Analytics – Sklep zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Niezapowiedziane Wiadomości – Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL (Secure Socket Layer) a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: info@cudawianki.eu