Lato zaczyna się w Gdyni.

Instagram

Cudawianki/Cudanews /WYPLEĆ WIANEK W SŁUSZNEJ SPRAWIE

Cudanews

WYPLEĆ WIANEK W SŁUSZNEJ SPRAWIE

Żeby pomagać nie trzeba być wcale bohaterem, czasem wystarczy trochę twórczej energii. Jako  festiwal Lato zaczyna się #wGdyni, Cudawianki chcemy wspomóc ludność ukraińską, a skoro wyplatanie wianków jest nam szczególnie bliskie, to wymyślimy jak połączyć wianki z pomocą. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdyni, tych małych i dużych do udziału w konkursie na wianek.

Popuść wodze fantazji i wypleć dowolną techniką wianek pokazujący relacje polsko-ukraińskie. Wianki biorące udział w konkursie zostaną ocenione przez nasze jury, a najciekawsze nagrodzone nagrodami rzeczowymi, a następnie wystawione na charytatywną sprzedaż podczas wydarzenia 18 czerwca. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany w całości na rzecz pomocy Ukrainie. 

Jak wziąć udział w konkursie?

Wypleć/narysuj/namaluj/wyrzeźb wianek lub wariację na temat wianka. Technika jest dowolna, najważniejsze aby pokazywał przyjacielskie relacje polsko-ukraińskie. Może nawiązywać do rodzimego lub ukraińskiego folkloru, do tradycji lub być wariacją na temat wianka. 

Przygotuj, krótki opis wianka i tego, co Cię zainspirowało.

Podpisany i opatrzony opisem wianek należy złożyć w Gdyńskim Centrum Filmowym (plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia) wraz z wypełnionym kwestionariuszem w dniach 13-15.06.2022 w godzinach 9:00-17:00.

Ogłoszenie zwycięzców wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 18 czerwca podczas wydarzenia Lato zaczyna się #wGdyni. Cudawianki. 

Przekazanie pracy/wianka na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

 

 


 

 

Regulamin konkursu „Wypleć wianek w słusznej sprawie” 

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1. Wzmocnienie więzi polsko-ukraińskich.

2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.

3. Integracja międzypokoleniowa i międzynarodowa.

4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych ze Świętem Morza w Gdyni.

5. Promowanie akcji pomocowych na rzecz Ukrainy.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wypleć wianek w słusznej sprawie” jest agencja Smile Reprezent Michał Kuśnierz

3. Adres organizatora: ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Agata Braun. pr@smr.com.pl, 506 420 610

§3 Założenia organizacyjne

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Gdyni i okolic, w tym: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (młodzież), uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i członkowie klubów seniora z terenu miasta Gdyni, mieszkańcy i obywatele Ukrainy przebywający w Gdyni, uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach wydarzenia Lato zaczyna się #wGdyni. Cudawianki.

2. Nagrody zostaną wręczone 18 czerwca, w dniu, w którym odbywa się wydarzenie Lato zaczyna się #wGdyni. Cudawianki

3. Udział w konkursie jest bezpłatny

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, warunkiem jest by w dniu ogłoszenia wyników wciąż prezentowały się świeżo.

8. Decydując się na udział w konkursie, uczestnik zgadza się, że jego praca zostanie przekazana do sprzedaży, z której całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz pomocy Ukrainie,

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest przedstawieniem pozytywnych relacji polsko-ukraińskich w formie wianka. 

10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele, uczestnicy warsztatów terapeutycznych, członkowie klubów seniora lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.

11. Podpisane prace należy dostarczyć osobiście do wskazanego przez Organizatora punktu w nich 13-15.06.2022 w godzinach 10:00-16:00, do pracy należy dołączyć:

  1. Opis pracy wg następującego wzoru: imię i nazwisko, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), 
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz konkursowy (do pobrania ze strony www.cudawianki.eu)
  3. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
  4. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;
  5. w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. d i e,

W imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie. 

12.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia

www.cudawianki.eu

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

  1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie między 13, a15 czerwca 2022 roku osobiście pod wskazanym adresem w godzinach 9:00-17:00 
  2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

– zgodność pracy z tematem

– jakość wykonania

– oryginalność i pomysłowość

– walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania – stopień trudności wykonania.

 3

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora konkursu.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 18.06.2022.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie

internetowej organizatora konkursu oraz w mediach społecznościowych organizatora.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo

o wynikach konkursu.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na stoisku z wiankami ukraińskimi o tam też będzie można je zakupić poprzez zasilenie puszki obecnych na wydarzeniu wolontariuszy.

§6 Nagrody

1. Organizator konkursu przyzna w trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.