Lato zaczyna się w Gdyni.

Instagram

Cudawianki/Cudanews /Konkurs fotograficzny „Wianki w Porcie Gdynia”

Cudanews

Konkurs fotograficzny „Wianki w Porcie Gdynia”

Wraz z Zarządem Morskiego Portu Gdynia mamy dla Was niespodziankę – konkurs fotograficzny „Wianki w Porcie Gdynia”.
Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia stanowiącego interpretację hasła „Wianki w Porcie Gdynia„, wstawieniu go na swój instagramowy (publiczny) profil i otagowaniu odpowiednimi hasztagami w następującej kolejności: #wiankiwporcie #portgdynia #cudawiankigdynia #wgdyni, a także dodaniu oznaczenia
@PORTGDYNIAOFFICIAL I @CUDAWIANKI
Regulamin konkursu przedstawiamy poniżej:

Konkurs Fotograficzny „Wianki w Porcie Gdynia”

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Fundacja A Może By… z siedzibą w Gdyni współorganizator wydarzenia Lato zaczyna się #wGdyni. Cudawianki 2018.

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto w serwisie Instagram i mieć ukończone 18 lat. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne

Konkurs nie  jest grą losową,  w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

2. Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia stanowiącego interpretację hasła „Wianki w Porcie Gdynia”, wstawieniu go na swoje instagramowe konto i otagowanie odpowiednimi hasztagami w następującej kolejności: #wiankiwporcie #portgdynia #cudawiankigdynia #wgdyni a także dodnie oznaczenia: @portgdyniaofficial @cudawianki.

3. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia, to jest 20.06.2018 do 24.06.2018

4. W dniach 25-26.06.2018 odbędą obrady jury konkursowego, w składzie 5-osobowym, do którego wejdą przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz Cudawianków.

5. 26.06.2018  odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu, które nastąpi na Instagramie Cudawianków i Instagramie Portu Gdynia.

6. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

7. Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych (miejsce, pierwsze, drugie i trzecie).

8. Organizator dopuszcza przyznanie nagród dodatkowych w przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych prac lub niemożności wybrania tylko trzech zwycięzców. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez ogłoszenie wyników na swoim koncie Instagram. Nagrody mogą być odebrane pod adresem ul. Świętojańska 23b/20, 81-372 Gdynia.

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację jego danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) na łamach strony internetowej www.port.gdynia.pl oraz w materiałach reklamowych, na profilu Facebook, Instagram mediach lokalnych jak też na wykorzystanie jego wizerunku w mediach i materiałach reklamowych w związku z wygraniem Nagrody bez ograniczeń czasowych.

9. Zgłaszając swoją pracę do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. 

10. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane na ww. adres Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.4.

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie www.cudawianki.eu.  Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora.

 Informacja o przetwarzanych danych osobowych: 

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że Fundacja A Może By… przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu (tj. wizerunek, imię, nazwisko) uzyskane w związku z organizacją Konkursu.

I. Administrator danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Fundacja A Może By…  z siedzibą w Gdyni (dalej: „Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górna 11/6, 81-438 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@amozeby.pl 

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

1. Dane osobowe wykorzystujemy w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w celach promocyjnych.

2.  Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

III. Komu przekazujemy dane osobowe. 

– podmiotom współpracującym z nami przy organizacji konkursu (tj. Zarząd Morskiego Portu Gdynia) 

– podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowe 

2. Dostęp do danych Uczestników Imprezy mają także osoby pracujące/współpracujące u Administratora. 

3. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym uczestnicy konkursu, akceptując regulamin serwisu Instagram, przyjęli do świadomości, że umieszczane przez nich zdjęcia mogą być wysyłane poza EOG.

IV. Państwa uprawnienia. 

1. W każdej chwili Uczestnik Konkursu może skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Uczestnik Konkursu ma również możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. 

V. Prawo sprzeciwu. 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. Uczestnikowi Konkursu przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

2. Po otrzymaniu od Uczestnika Konkursu sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych. 

VI. Skarga. 

Jeżeli Uczestnik Konkursu uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Mu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Ochrona danych osobowych. 

1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia. 

2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.